Ogólne Warunki Współpracy Eko – Kolor Paczosik Kotarba Sp.k.


Niniejszy dokument stanowi podstawę współpracy pomiędzy Dostawcą farb a Odbiorcą. Ma na celu zapewnienie przejrzystości, jakości oraz zgodności z normami w procesie dostaw farb.

Użyte w Ogólnych Warunkach Współpracy (OWW) określenia oznaczają:
Dostawca – EKO- KOLOR Paczosik Kotarba Sp.k.
Odbiorca – podmiot, który kupuje Towary od Dostawcy na podstawie umowy sprzedaży
Towar – towary sprzedawane przez EKO- KOLOR Paczosik Kotarba Sp.k. w ramach umowy z Odbiorcą
Dostawa – przez Dostawę rozumie się dostawę bądź odbiór Towarów, w zależności od przyjętego przez strony sposobu przekazania Towarów Odbiorcy.

Uregulowania odmienne do postanowień OWW wymagają zgodnych oświadczeń woli Dostawcy i Odbiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Zamówienie

Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Odbiorcy, złożone w odpowiedzi na ofertę Dostawcy. Oferta Dostawcy zawiera indywidualny cennik dedykowany dla Odbiorcy. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę jest tożsame z akceptacją niniejszych OWW.

Zamówienie winno zawierać co najmniej:

  • dane Odbiorcy wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego, datę zamówienia,
  • rodzaj, typ i oznaczenie produktu,
  • ilość produktów każdego typu/rodzaju,
  • miejsce dostawy,
  • planowany termin dostawy lub odbioru przez Odbiorcę.

Odbiorca odpowiada za prawidłowość i prawdziwość danych zawartych w zamówieniu lub załączonych do zamówienia dokumentów.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje z momentem mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Brak mailowego potwierdzenia zamówienia oznacza nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Każda zmiana w zamówieniu powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez obie strony.

Dostawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku zaległości płatniczych ze strony Odbiorcy.

Dostawca zastrzega sobie prawo, iż w przypadku nowego Odbiorcy pierwsza dostawa realizowana będzie za przedpłatą.

2. Zakres dostaw

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem i specyfikacją Odbiorcy. Zakres dostaw, w tym rodzaj/typ farb, ilość oraz parametry techniczne powinny być jasno określone.

Bieg terminu Dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Odbiorcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Dostawa będzie się odbywać na koszt i ryzyko Dostawcy lub Odbiorcy, zgodnie z postanowieniami oferty. Odbiorca jest zobowiązany przy odbiorze do sprawdzenia Towaru pod względem asortymentowym, ilościowym oraz pod względem jakościowym. Odbiorca potwierdza odbiór towaru na dowodzie wydania lub fakturze.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z Dostawcy na Odbiorcę z chwilą otrzymania Towaru przez Odbiorcę. W przypadku transportu odbywającego się na ryzyko Dostawcy, jeżeli otrzymana przesyłka jest uszkodzona, warunkiem uznania reklamacji przez Dostawcę jest złożenie wraz z reklamacją protokołu szkody zawierającego adnotację o rodzaju szkody.

3. Jakość towaru

Towar dostarczany przez Dostawcę musi spełniać wysokie standardy jakości, zapewniając trwałość, kolorystykę oraz drukowalność. Odbiorca ma prawo do oczekiwania zgodności towaru z ustalonymi normami.

4. Dokumentacja techniczna

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Odbiorcy pełną dokumentację techniczną dotyczącą farb fleksograficznych, takich jak karty charakterystyki, certyfikaty zgodności oraz wszelkie inne dokumenty wymagane branżowo.

5. Poufność i ochrona informacji

Obie strony zobowiązują się zachować poufność wszelkich informacji handlowych, technicznych i biznesowych udostępnionych w ramach współpracy.

6. Gwarancja i reklamacja

Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na swoje Towary na czas określony na etykietach produktów lub certyfikatach zgodności udostępnianych na życzenie Odbiorcy. Przy każdej dostawie Odbiorca otrzymuje fakturę, która jest jednocześnie dokumentem gwarancyjnym. Dostawca zobowiązuje się wobec Odbiorcy do usuwania wad fizycznych dostarczonego Towaru, jakie ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje żadnych innych świadczeń na rzecz Odbiorcy.

W przypadku wykrycia wad lub odstępstw jakościowych Towaru, Odbiorca niezwłocznie zgłasza Dostawcy reklamację. Stwierdzenie wad lub odstępstw jakościowych otrzymanego Towaru po upływie terminu ważności Towaru wyklucza wszelkie roszczenia reklamacyjne Odbiorcy.

Reklamacja wymaga zgłoszenia w formie pisemnej na papierze firmowym Odbiorcy lub formularzu Dostawcy, z wyszczególnieniem danych dotyczących zgłoszenia: indeks, nr partii, ilość reklamowanego towaru, numer zamówienia lub faktury oraz powód reklamacji. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę, Odbiorca zobowiązany jest przechowywać Towar w oryginalnym opakowaniu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku wykorzystania wadliwego Towaru bądź poddania go dalszej obróbce Odbiorca traci prawo do reklamowania Towaru.

Dostawca zobowiązuje się do skutecznego rozpatrzenia reklamacji oraz do podjęcia działań naprawczych lub wymiany Towaru w razie konieczności.

7. Płatność

Warunki finansowe, w tym cena produktu oraz terminy płatności, powinny zostać uzgodnione i zawarte w umowie. Obie strony zobowiązują się przestrzegać ustalonych poniżej warunków płatności.

Zapłata na rzecz Dostawcy następuje na podstawie faktury w terminie i na rachunek bankowy wskazane przez Dostawcę. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania się z zapłatą za dostarczony Towar. Wszelkie roszczenia Odbiorcy z tytułu zamówionego Towaru wobec Dostawcy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody EKO – KOLOR Paczosik Kotarba Sp.k.

8. Odpowiedzialność

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane, niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem lub użytkowaniem Towaru. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku zastosowania przez Odbiorcę dostarczonego Towaru niezgodnie z jego technicznym przeznaczeniem, a więc z kartą charakterystyki. Karty charakterystyki Towaru udostępniane są na życzenie Odbiorcy.

9. Rozwiązywanie sporów

W przypadku sporów strony zobowiązują się do dążeń do ich rozwiązania poprzez negocjacje i współpracę. W przypadku braku porozumienia, strony mogą skorzystać z mediacji lub arbitrażu.

10. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogólne warunki współpracy stanowią podstawę relacji między Dostawca a Odbiorcą. Obie strony zobowiązują się przestrzegać tych warunków oraz działać w duchu współpracy i wzajemnego zaufania.
Wszystkie ewentualne spory wynikające z przyjęcia OWW i wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.